Khoa Điện - Điện tử

Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện

Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

Ngành CNKT điều khiển và TĐH

Ngành CNKT Điện - Điện tử

Ngành CNKT Điện tử viễn thông

Khoa Cơ khí động lực

Ngành CNKT ô tô điện

Ngành CNKT ô tô

Ngành CNKT giao thông

Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

Ngành CNKT Công trình xây dựng

Khoa Cơ khí

Ngành CNKT Cơ khí

Ngành CNKT Cơ điện tử

Công nghệ Chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật
và Đổi mới sáng tạo

Khoa Kinh tế - Luật

Ngành Luật

Ngành Kinh tế

Ngành Thương mại điện tử

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngành Kinh doanh Quốc tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ngành Du lịch

Ngành Công tác xã hội

Ngành Giáo dục học

Ngành Quản lý giáo dục

Ngành Sư phạm công nghệ

Ngành Quản trị 
Dịch vụ du lịch và lữ hành

Khoa Khoa học sinh học ứng dụng

Ngành Công nghệ sinh học

Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Thú y

Ngành Công nghệ sau thu hoạch

Ngành Kỹ thuật hóa học

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành An toàn thông tin

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Truyền thông
đa phương tiện

Thạc sĩ
Ngành Công nghệ thông tin