Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh

Chức năng

Giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, quản lý giảng dạy môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, quản lý nhân sự, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất do trung tâm quản lý.

Nhiệm vụ

Tổ chức và thực hiện việc xây dựng chương trình, cập nhật chương trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo chất lượng đào tạo;

Lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập trong lĩnh vực giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng các cấp và hệ thống đào tạo;

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu khoa học, tổ chức các phong trào thể dục thể thao;

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên trong Bộ môn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Nhân sự

HỌ TÊNCHỨC VỤ EMAIL
Thầy. Đặng Hải ĐăngPhụ trách Trung tâm[email protected]
Thầy. Võ Minh TrungPhó PT Trung tâm[email protected]