Khoa Lý luận chính trị

Chức năng

Giảng dạy và quản lý các môn chuyên môn thuộc các nhóm khoa học xã hội và nhân văn ở các cấp, ngành, nghề trong Trường.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức giảng dạy các học phần, môn học thuộc phạm vi quản lý của Khoa theo chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

2. Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong Khoa trên cơ sở thống nhất với Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Đào tạo; theo dõi số giờ giảng dạy của từng giảng viên trong năm học; cân đối, sắp xếp bài giảng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ dạy thêm cũng như thiếu giờ dạy của Khoa;

3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy và các chức năng khác để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

4. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường;

5. Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các hội thảo, workshop chuyên đề về khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa đảm nhiệm;

6. Quản lý đội ngũ cán bộ thường trực, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng của Khoa, đề xuất những thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

7. Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn do Khoa quản lý;

8. Quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Khoa; đề xuất bổ sung, bảo trì các thiết bị do Khoa quản lý;

9. Phối hợp với Phòng Cán bộ - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, nhân viên của Khoa;

10. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường giao.

Nhân sự

HỌ TÊN CHỨC VỤ  EMAIL
Thầy. Nguyễn Việt Thanh Phụ trách khoa [email protected]